BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Energimærke

Når en bolig sælges eller udlejes, skal den have en gyldig energimærkning. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. Energimærkningen består af to dele:

  1. en vurdering, der viser hvor store energiudgifter, der er ved boligen - for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
  2. et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på boligen.

Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af boligen med f.eks. ekstra isolering eller energivinduer.

Energimærkning

Energimærkninger udarbejdet efter 1. februar 2011 gælder som udgangspunkt i 10 år. Men hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun 7 år. Energimærkningen må gerne genbruges, når boligen skal sælges igen; blot det sker inden for gyldighedsperioden på 7 eller 10 år.

Energimærkninger Mærket er gyldigt i 10 år.

Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

Ved opførelse af en ny bygning, eller ved ombygninger af en sådan grad, at det kan sidestilles med nybyggeri, skal der også udarbejdes en energimærkning. Inden ibrugtagning skal energimærkningen indberettes til den kommunale bygningsmyndighed.

Officielt navn

LBK nr 636 af 19/06/2012 om fremme af energibesparelser i bygninger

     

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

  Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

  Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
 

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.